Indeling van de site Indeling van de site
Eerst is er een rubriek over geloven en geloof.
Met geloven (ook wel fides qua genoemd) bedoel ik iets dat in je leeft en naar buiten komt in bv gebeden, liederen, gedachten, leefstijl. Daar begint het mee.
Onder geloof (ook wel fides quae genoemd) versta ik het nadenken over wat geloven eigenlijk is (een houding van vertrouwen, toewijding) en hoe je zover komt. En natuurlijk ook de reflectie over de inhoud van het geloof (God, Jezus, de Geest, Schepping, Leven en Dood enz.) In dit menu horen ook de vragen over de verhouding geloof en kennis, openbaring en ervaring en het denken over deze dingen thuis.

Dan volgt de inhoud van het geloof (fides quae). Om het overzichtelijk te houden, deel ik het in drieën in: Verlangen, de Toegewijde, Onderweg.
Onder Verlangen zet ik enkele thema’s die te maken hebben met het leven zonder goed contact met God.
De Toegewijde is de rubriek die uiteraard over Jezus gaat. Hij verbindt mensen opnieuw met God. Hier vind je blogs over zijn leven, zijn lijden en sterven en opstanding. Als we ons met hem identificeren is het of we sterven, maar we komen dan juist tot leven.
De derde rubriek noem ik Onderweg omdat het nieuwe leven een geleidelijk veranderingsproces is. Vanuit het geloof ziet alles er anders uit: ikzelf, de geloofsgemeenschap, de tijd, de schepping en zelfs God.

Om te beginnen dus het Verlangen
oftewel mensen die Iets of God vermoeden of ervaren.  Dat gaat over sporen van God, over de godsdiensten, de Schepping, de rol van Israël en zijn Geschiedenis en de menselijke situatie: Vervreemding van God (zonde). Deze thema's 1 - 5 corresponderen met de nummers 10 - 14 in de rubriek Kringen (tabel onder aan deze pagina).

Vervolgens de Toegewijde. Daarmee bedoel ik het optreden in woord en daad van Jezus de Nazoreeër. Hij is de ware mens die zichzelf volkomen aan God heeft toegewijd en daarom Zoon van God heet.  Dat blijkt vooral uit de Passio of lijdensgeschiedenis: hoe hij werd gearresteerd, beschuldigd, verhoord, onschuldig veroordeeld, gekruisigd en begraven. Dat noemen we het Sleutelverhaal omdat het laat zien wat er met ons mensen aan de hand is: we zijn van God vervreemd geraakt en daardoor niet de mensen die we moeten zijn. We kunnen ons goed in dat verhaal verplaatsen (Identificatie).Jezus'dood aan het kruis geldt als een overwinning op de machten die ons van God vervreemden. Op de Paasmorgen komt dat aan het licht, met
Pinksteren breekt dat inzicht pas goed door.

Het nieuwe leven dat Pasen en Pinksteren gewekt, vernieuwt alle aspecten van het bestaan. Ik begin dichtbij: bij wat het evangelie betekent voor
hoe je jezelf ziet en beleeft (Spiritualiteit): je nieuwe relaties met God (Mystiek), mensen (Ethiek) en de natuur (Eco-ethiek). Maar als gelovige hoor je ook bij andere christenen en vorm je een gemeente, de kerk, het nieuwe Volk van God. Dat is de tweede kring. Het verwijdt zich nog verder: ook je verhouding tot de Tijd (verleden en toekomst) verandert. Het raakt zelfs aan wat je mag geloven over Begin (oorsprong) en Einde (doel, bestemming) van mens en wereld. Als we zo de consequenties van het evangelie doordacht hebben, bedenken we Opnieuw wie God voor ons is.
Deze thema's 10 - 14 corresponderen met de nummers 1 - 5 in de rubriek Vijver (tabel onder aan deze pagina).

In de titels van de hoofdpagina's onder de derde hoofdrubriek (kringen) zie je telkens het woordje Nieuw staan om aan te geven dat door het evangelie alles verandert: Ikzelf Nieuw (Spiritualiteit, Ethiek, Ecologie), Nieuw Volk, Nieuwe Tijd, Nieuw Begin en Einde, Opnieuw God. Dat vele ‘Nieuw‘ sluit goed aan bij Gods Nieuwe Wereld zoals het Koninkrijk Gods of het Koninkrijk der Hemelen ook wel heet. God is bezig een nieuwe wereld tot stand te brengen. Je kunt dat langs je heen laten gaan. Dan blijft alles bij het oude. Je kunt het ook geloven en je eraan overgeven, je erdoor laten vernieuwen en er aan meewerken.

Samenhang
Verlangen, de Toegewijde, Onderweg vormen het zwaartepunt van de site.
De 14 punten van 'mijn geloofsbelijdenis' worden elk afzonderlijk op de 14 hoofdpagina's van deze rubrieken besproken.

 
Verlangen  (dalend van 1 naar 5) De Toegewijde (het centrum waar alles om draait) Onderweg (klimmend van 10 naar 14)
1 Iets
(vgl 14)

6 Jezus
 
14 opNieuw God    
(vgl 1)

2 Schepper en Schepping
(vgl 13)
 
7 Passio 13 Nieuw Begin en Einde (Herschepping)
(vgl 2)

3 Israël
(vgl 11)
 
8 Identificatie 12 Nieuwe Tijd
(vgl 4)

4 Geschiedenis
(vgl 12)
 
9 Pasen en Pinksteren 11 Nieuw Volk
(vgl 3)
5 Vervreemding
(vgl 10)
  10 Ikzelf Nieuw (Spiritualiteit)
(vgl 5)
relatie God  - Mystiek
relatie medemens - Ethiek
relatie natuur - Ecologisch

Aanvullend zijn er nog drie hoofdrubrieken
  • Bijbel, met oa Bijbelstudies, Preken, info over de bijbel.
  • Achtergronden met een overzicht van theologische stromingen en begrippen, filosofie, kerk en wereldbeelden
  • Onze Tijd die de culturele context vormt waarin wij leven en geloven, aangevuld met boekbesprekingen,' en onder opinie mijn commentaar bij allerlei actualiteiten.


 
terug